ACCEPTED STUDIES


ACCEPTED STUDIES

00

Gün


00

Saat


00

Dakika


00

Saniye


NoBildiri
CIG07001Optimal Portföy Seçiminde Endüstri Kolu ve İşlem Hacmi Kısıtlaması İçeren Bir Doğrusal Programlama Model Önerisi: Borsa İstanbul-30 Endeksinde Bir Uygulama
CIG07002Türkiye’deki Altın Fiyatları ile Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Zaman Serisi Analizi
CIG07004Energie: Schlüssel zu den EU-Türkischen Beziehungen?
CIG07005Flüchtlingskrise der Europäischen Union
CIG07006Japonya ve Hıristiyanlar
CIG070071259 (R.) Senesi Aydın Sancağı Masarifat Muhasebesi Defterinin Çözümlenmesi
CIG07008BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİNİN KANUNİLİK İLKESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
CIG07009The Rohingya Migration Crisis and How to Permanently Solve
CIG07011India-Bangladesh Relations: Policy Challenges Under The Narendra Modi’s and Shiekh Hasina Regime
CIG07012THE ROLE AND EFFECTIVENESS OF UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL (UNSC) TODAY: A CASE STUDY ON SYRIA
CIG07013Beliren Yetişkinlik Ölçeğinin Yaş Gruplarına Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi
CIG07014TOWARDS A GLOBAL MIGRATION POLICY: A LITERATURE REVIEW
CIG07015Education for Sustainable Development From The Perspective Of Islam; A Comparative Analysis
CIG07016Sosyal Statü ve Spor İlişkisi
CIG07017Sporcu Olmanın Vergisel Hafifliği Eşitlik ve Adalet Kavramları Üzerine Bir Deneme
CIG07018Mahalle Maçlarından Halı Saha Turnuvalarına Uzanan Sürecin İncelenmesi
CIG07019Bilirkişilerin Gerçeğe Aykırı Rapor Düzenlemesinin Hukuki Sorumluluğu
CIG07020Özel Hukuk Yargı Sisteminde Yalan Yere Yeminin Cezai Sonuçları
CIG07021NAME AND ITS SUBSTANTIAL MEANING IN USE
CIG07022THE HUMANITIES SCİENCES AND THE PRESIDENT'S EPİSTLE "KAZAKHSTAN'S WAY-2050: COMMON GOAL, COMMON INTERESTS, COMMON FUTURE
CIG07024Küresel Kamusal Mallar
CIG07025Siyasi Komutan Liderlik ve İşletme Örgütü Liderliği Özelliklerinin Kıyaslanması; Attila ve Steve Jobs Örneği
CIG07026Rereading Joseph HELLER’s Catch-22 from The Viewpoint of Camus’ Absurdism
CIG07027Sömürgecilik ve Yabancı Dil Eğitimine Radikal Bir Bakış:Ngũgĩ wa Thiong'o
CIG07028DP Hükümetlerinin Eğitim Politikaları ve TBMM’de Eğitim ile İlgili Görüşmeler (1950-1960)
CIG07029Türkiye’de Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının Tarihi Gelişimine Analitik Bakış
CIG070301940-1960 Arası Dönemde Toplumcu Gerçekçi Şairlerin Sanatsal Faaliyet Zemininde Hak Arama Mücadelesi
CIG07031Vecize Edebiyatı ve Sosyal Öğreti Örneği Olarak Raif Necdet Kestelli'nin Süzme Sözler'i
CIG07032Языковая картина мира как часть культурного бытия народа (Linguistic picture of the world as part of the cultural life of people)
CIG07033Ағылшын тілін оқыту үдерісінде студенттердің кәсіптік даярлығын қалыптастырудың шарттары (Conditions of formation vocational training of students in the process of learning English)
CIG07034Теоретические основы методической подготовки студентов воспитателей к использованию материалов казахской этнопедагогики в учебно-воспитательном процессе дошкольных учреждениях
CIG07035ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ КРЕАТИВТІ КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ (The Process of Creativeness in EFL in The Basis of Communicative Competence)
CIG07036Kadın Suçluluğu Üzerine Bir Araştırma: Mardin ve Antalya Kadın Kapalı Cezaevi Örneği
CIG07037The Relationship Between Customers’ Tendency to Avoid Risk and Preferring Online Banking Services
CIG07039Tarihsel Güvensizlik: Türk-Rus İlişkilerinin Psiko-Politik Analizi
CIG07040Joseph Pitton de TOURNEFORT’un Penceresinden 18. Yüzyılda Türkler / Osmanlılar
CIG07041SUPERSTITION BANS AND RITUALS OF DURING KAZAKH WOMEN'S PREGNANCY
CIG07042OMBUDSMAN IN TURKEY: HOW IT WORKS? HOW DOES IT SERVE THE PEOPLE?
CIG07043Особенности сюжетно-композиционного построения и образной системы романа Джека Лондона «Мартин Иден»
CIG07046İmalat Sanayinde Faaliyet Gösteren Türk Sermayeli Özel Firmaların Piyasa Yapısı ve Yoğunlaşma Analizi
CIG07047Öğretmen Adaylarının Mesleğinde Öz Yeterliğin Tutum ve Motivasyona Etkisi: Eğitim Fakültesi ile Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma
CIG07048Yaz ve Kış Futbol Okullarının Çocukların Sosyal Gelişime Etkisi
CIG07049Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye için VAR Analizi (1990-2015)
CIG07050Bilginin Toplumsal Devamlılığında Dilin Rolü
CIG07052Multimedia technologies in EFL education (A New Format of Academic Listening)
CIG07053Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6754 sayılı Kanun Sonrası İdari Yargıda "Bilirkişilik"
CIG07054Turkish National Innovation System: Structures and Challenges
CIG07055Orhan Pamuk’un Bilinmeyen Ödüllü Öyküsü: Hançer
CIG07056Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Zekat ve Dünya Uygulamaları
CIG07058Investigation of Numerical Algorithms Applied in Community Detection
CIG07059Anadil Öğretimine Karşılaştırmalı Bir Bakış: Türkiye ve Kanada
CIG07060The Relationship of Foreign Language Teaching Anxiety and Self-efficacy among Foreign Language Teaching Pre-service Students
CIG07061The Capital's Power on Social Media and Working Class: The Collapse of UnionBook.org
CIG07062Türkiye’de Ev Hizmetlerinde Çalışan Kadınların Sorunları: Zonguldak Örneği
CIG07063Turizm Endüstrisinde Mobil Uygulamalar: Seyahat Uygulamaları
CIG07064Alternatif Turizm Kapsamında Türkiye’de Kelebek Gözlemciliği
CIG07065Klasik Metafiziğe Karşı Çıkış: Carnap ve Bergson
CIG07066Firma Düzeyinde Rekabet Gücünün Ölçümü: Bsc ile Entegre Edilmiş Ahp Model Önerisi ve Strateji Belirleme
CIG07067Entegre Raporlamada Küresel Gelişmeler ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi
CIG07068İzmir’deki Bizans Eserlerinin Türk Turizmi İçindeki Yeri: Efes Örneği
CIG07069Mültecilerin Eğitimi Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
CIG07070Global Patent Korumasının İnovasyonun Teşviki Bakımından Önemi
CIG07071Devlet veya Parti Temsilcilerinin Yabancı Ülkede Bulunan Kendi Vatandaşlarına Yönelik Siyasi Faaliyetlerinin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi
CIG07072Diplomatik ve Konsolosluk Temsilcilerinin Kabul Eden Devlet Tarafından Korunması
CIG07073“Eşitsizlik, Piyasa Başarısızlığı ve Sosyal Girişimcilik”
CIG07074Ekonomik Krizler ve Sosyal Girişimcilik
CIG07075Sosyal Girişimcilik Faaliyetlerinin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi
CIG07076Gecekondu Mahallesinden Metropol Merkez İlçesine; Bağlar Yerleşmesi (Diyarbakır)
CIG07077Ressam Mehmet Şirzad’ın Eserlerine Yansıyan Sosyolojik Olaylar
CIG07078Açık Alanda Mekâna Özgü Sanat Uygulamaları: “Jr at The Louvre” ve “A Walker in New York City” Projeleri Üzerine Bir Değerlendirme
CIG0707911 Eylül’den Sonraki Haber Dergileri Bağlamında Terörle Mücadeleyi Fotoğraflamak; Newsweek Türkiye Dergisi Örneği
CIG07080Bulut Muhasebesi Uygulamasının Yönetim Muhasebesine Etkisi
CIG07081Milli Dəyərlərdən Bəşəri Dəyərlərə Aparan Yol (Azərbaycan Təhsili Materialları əsasında)
CIG07082Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli ve Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Karşılaştırmalı Analizi: Burdur İli Örneği
CIG07083Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisi: Birey-Örgüt Uyumunun Aracı Rolü
CIG07084Evaluation of Hazelnut Economy for Turkey, Policy Proposals Regarding International Competitiveness
CIG07085Kısa Süreli Benlik Yitimi: Total Bir Kurumun Ürünü Olarak “Sınavlar”
CIG07086İnovasyon Kültürünün Hizmet İnovasyonu Performansına Etkisi: Bitlis İli Hizmet Sektöründe Bir Araştırma
CIG07087Gənclərin tərbiyəsində milli adət-ənənələrin rolu
CIG07088Cəzaçəkmə Müəssisəsində Yeniyetmələrdə Deviant Davranışın Psixokorreksiyası (Psychocorrektion of Adolescents Deviant Behavior in Penal Colonies)
CIG07089Lisansüstü Öğrencileri İçin Uygun Programlama Dilinin Seçimi: Örnek Bir Uygulama
CIG07090Muammar Al Gaddafi and Libya war: the Legality Analysis from the International Law and Human Rights Law
CIG07091Türk Resim Sanatında Toplumsal Yansıma
CIG07092Түркі Қағанаты Дәуіріндегі Жазба Ескерткіштерде Кездесетін Ауыз Әдебиет Элементтері (Oral Literary Elements in The Written Monuments During The Turkic Khanate)
CIG07093Marka ve İmaj Açısından Uşak Şehir Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması
CIG07094Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ve Şirket Büyüklüğünün Finansal Performansa Etkileri: Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Bir Çalışma
CIG07095Banka Büyüklüğü ve Karlılık İlişkisi: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankaları Üzerinde Bir İnceleme
CIG07096İngiltere’deki Türkçe Konuşan Topluluklar
CIG07097Mobil Gazetecilik (MoJo): Toplumsal Olaylar Üzerinden Mobil Habercilik
CIG07098Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlükte Stratejik Yenilik (İnovasyon) Yeteneklerinin Rolü: Kaynak Tabanlı Bir Model Önerisi
CIG07099The Relationship between Nepotism Perceptions and Trust in Supervisors of Hotel Employees
CIG07100Personeli Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Kimya Sektöründe Faaliyet Gösteren Özel Bir Şirket Üzerinde Bir Araştırma
CIG07101İş Stresi ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
CIG07102Türkiye ile İspanya’nın Doğal ve Beşeri Coğrafyasının Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi
CIG07103Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Hukuk Okuryazarlığının Önemi
CIG07104Türkiye’de Enflasyon Belirsizliğinin Piyasa Faiz Oranı Üzerindeki Etkisi
CIG07105Türkiye’de Para Talebinin İstikrarına Yönelik Bir Uygulama
CIG07106The Mimicry Peculiarities as A Mechanism for Successful Adaptation in The Society
CIG07107The Relationship Between Mobbing and Organizational Alienation in Health Sector: An Application in Afyonkarahisar
CIG07108Turistlerin Animasyon Hizmetlerine Yönelik Kalite Algılamalarının Belirlenmesi: Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Çalışma
CIG07109Сұлтан Велед Шығармасындағы Моральдық Негіздер (Moral Values in The Work of Sultan Veled)
CIG07110Феномен Общества В Современной Социологии И Его Генезис
CIG07111Alışveriş Merkezlerinde Düzenlenen Etkinliklerin Tüketicilerin Alışveriş Merkezi Tercihine Olan Etkileri Üzerine Bir Çalışma
CIG07112İmalât Sanayindeki İşletme Sahiplerinin Politik ve İlişki Ağlarına Dahil Olmasının; İşletmelerin Uluslararası Pazarlara Girişleri Üzerindeki Etkileri: Kayseri’de Bir Uygulama
CIG07113Sanayi 4.0 Kapsamında Sosyo-Teknik Modelleme
CIG07114Янги Иқтисодий Шароитда Ер Кадастри Маълумотлари Асосида Cуғориладиган Майдонлар Сифат Ўзгаришини Тахлил Килиш
CIG07115Kurumsal Yönetim Çabası: Dünya’daki ve Türkiye’deki Uygulamalardan Örnekler
CIG07116Game Theory Simulation of Median Voter Theorem
CIG07117İşin Kadınsılaştırılması mı, Yoksa Kadınsı İşlerin Yaratılması mı?:Yeni iş/işletme Anlayışı ile Kadın İşgücüne İlişkin Dönüşen Düşünceler ve Bazı Değinimler
CIG07118Türkiye’nin Doğal Gaz Arz Güvenliği Açısından FSRU Açılımının Analizi
CIG07119Vergilemenin Sınırlarının Kavranmasında Vergi Denetimlerinin Rolü
CIG07120Bir Vergi Planlaması Aracı Olarak Devir Müessesesinin Değerlendirilmesi
CIG07121Kredi Kartı Kullanımının Tüketici Davranışlarına Etkisi
CIG07122Küresel Veba Terör/izm: Ekonomi Politiğinden Finans Politiğine
CIG07123Küresel Bir Sorun Olarak Kadına Karşı Ayrımcılık: İktisat Sosyolojisi Açısından Bir Yaklaşım
CIG07124AB Ülkeleri ve Türkiye’de Bütçe Açığı Yönetişim İlişkisi
CIG07125The Issue of Income Inequality in Turkey: A Regional Dissection and Policy Suggestions
CIG07126Sosyal Sorumlu Yatırımlar: Türkiye’nin Öncü Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
CIG07127Çoksesli Türk Müziği, Türk Beşleri ve Diğer Kuşaklar
CIG07128Opera Sanatında Dekor Uygulamalarının Önemi ve Değerlendirilmesi
CIG07129İmalat Sektörünün Promethee Yöntemi İle Finansal Performansının Belirlenmesi: 2004-2014 Dönemi Verisi
CIG07130Hazır Giyim Üretimi Açısından Kalite, Verimlilik ve İş Eğitimi Kavramlarının Değerlendirilmesi
CIG07131Dördüncü Sanayi Devriminin (Sanayi 4.0) Gelişim Süreci ve Genel Özellikleri
CIG07132Sanayi 4.0’a Göre İmalat Sektörünün Yeniden Yapılanması
CIG07133Жаңартылған Білім Беру Мазмұнындағы Сын Тұрғысынан Ойлау Мәселесінің Көрінісі
CIG07134Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dış Politikasında Orta Asya
CIG07135Barriers Faced by Businesses upon Transition to and Application of Green Supply Chain Management
CIG07136Қазақ қоғамында «адам» шеңберіндегі тіркестер (Collocations About the Image of «Man» in The Kazakh Nation)
CIG07137Özgün Sanat Anlayışıyla Ali Avni Çelebi
CIG07138Türkiye’de Özel Tüketim Vergisi Uygulaması ve Vergi Hasılatına Etkisi
CIG07139Проблемы Развития Коммуникативной Компетенции У Обучающихся (Problems of Development of Communicative Competence in Students)
CIG07140Kimyanın Tədrisində Şagirdlərdə Yaradıcı Fəaliyyətin İnkişaf Xüsusiyyətləri (Improvement of The Educational Process of Students Creativity)
CIG07141Örgütlerde Maneviyat: Kavramsal Bir Çerçeve
CIG07142Kamuoyu ve Türk Dış Politikası Algısı: Selçuk Üniversitesi Örneği
CIG07143Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Aktörler ve Roller
CIG07144Uluslararası Şirketlerde Bir Göç Gerçeği: Akültürasyon
CIG07145Bağımsız Denetimin Aracı Kurumların Yatırım Kararları Üzerine Etkisi
CIG07146Kitsch Kavramının Reklamda Kullanımı
CIG07147Yeni Bir Pazarlama Anlayışı: Gerilla Pazarlama ve Etik
CIG07148Gelişmekte Olan Ülkelerde İnovasyonun İhracat Performansına Etkileri
CIG07149Türkiye’deki Suriyelilerin Toplumsal Etkisi ve Sosyolojik Görünümü: Kocaeli İli Örneği
CIG07150Endüstri Ürünleri Tasarımı Alanında Sivil Toplumsal Örgütlenme Üzerine Bir Çalışma
CIG07151Teknolojik Kırılmaların Ürün Tasarımı Üzerine Etkisi
CIG07152Afganistan Etnik Gruplar Arasındaki Çocuk Oyunlarına Kültürel Bir Bakış
CIG07153Implementation of Interactive Technologies and e-learning tools in Foreign-Language Education of Kazakhstan
CIG07154Kamu Kurumlarında Çalışanların Otel Seçim Kriterleri
CIG07155Специфика обучения физике в технических высших учебных заведениях Техникалык жогорку окуу жайларында физиканы окутуунун ѳзгѳчѳлүгү
CIG07156Ч.Айтматов Жана М.Шаханов: Адабий Байланыштар Эл Аралык Мамилелердин Башаты Катарында (C.Aytmatov ile M.Şahanov’un Edebi İlişkileri (Uluslararası ilişkilerin temeli olarak))
CIG07157Termal Otel İşletmelerinde Sosyal Medyanın Kullanım Durumu Üzerine Bir Değerlendirme: Afyonkarahisar Örneği
CIG07158Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Sosyal İletişim Becerileri İle Öğretmenlerin Motivasyonları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
CIG07159Ortaokul Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
CIG07160Hazar Bölgesi’nin Enerji Potansiyeli ve Dünya Ekonomisindeki Yeri
CIG07161Hükümranlık Reytinglerinin Hisse Senedi Piyasalarındaki Dinamik Etkileri
CIG07163Sosyal Görünüş Kaygısını Azaltma Psiko-Eğitim Programının Lise Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerine Etkisi
CIG07164İnternet Gazetelerinde Sosyal Medya Araçlarının Sunumu
CIG07165Viollet-le-Duc’s Structural Rationalism and The Concept of Innovation in Architectural Historiography
CIG07166Manavgat'ta Olası İklim Değişikliklerinin Etkisi
CIG07168Yozgat İlinin Termal Turizm Potansiyelinin Swot Analiziyle Değerlendirilmesi
CIG07169Otel Yöneticilerinin Kullandığı Güç Kaynakları: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
CIG0717011 Eylül Öncesi ve Sonrası İslamofobi
CIG07171Varlık Vergisinin Tokat İli Tüccarına Etkileri
CIG07173İnternet Reklamlarına Yönelik Algı ve Tutumlar: Önlisans Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
CIG07175Diyarbakır’da Zenginliğin Mekânsal Görünümlerine Dair Bazı Tespitler
CIG07176Söylem Çözümlemesi Dersinin Dil Öğretim Programlarındaki Yeri, Etkileri ve Etkinliği
CIG07177The Role of Cultural Differences in The Formation of Consumers’ Attitudes Towards Tv Advertisements and Brands Including Sexual Appeal
CIG07178Positioning of Fashion Denim Brands According to Consumers’ Perceptions: A Comparison Based on Attribute Based and Similarity Based Approaches to Perceptual Mapping
CIG07179Kadın Girişimciliği ve Finansal Okuryazarlığın Kadın Girişimciler Üzerindeki Etkisi
CIG07180Altın Fiyatları ile Borsa Endeksi Arasında Eş Bütünleşme ve Nedensellik İlişkisi
CIG07181Yerel Yönetimlerde Dönüşümün Yansımaları: Eskişehir Aşağı Söğütönü ve Aydınlı Mahallesi Örneği
CIG07182Türkiye’de Devlet Eliyle Dayanışma Biçimi Olarak Sosyal Yardımlar: Neyi, Kimi Güçlendiriyor?
CIG07183Göç ve Yoksulluk Sorunsalının Görünmeyen Yüzü: Yaşlılar
CIG07184Yörüklerde Giyim ve Takı
CIG07185Antalya Müzesi’nde Sergilenen Demir Çağ Dönemine Ait Bir Grup Küpe Örnekleri
CIG07186Spatial and Temporal Changes in Rural Crime Patterns in Isparta Province
CIG07187Uluslararası Vergileme ve Avrupa Birliği’nde Agresif Vergi Planlaması
CIG07188Katma Değer Vergisinin Optimal Vergileme Perspektifinde Değerlendirilmesi
CIG07189Konaklama İşletmelerinde Yenilik Engelleri
CIG07190Türkiye’de Opera Sanatının Gelişim Süreci ve Azınlıklar
CIG07191Investigating the Effect of Store Image On Customer Loyalty: The Role of Customer Satisfaction and Corporate Image in Petrol Station’s Convenience Store Patronage
CIG07192Firm Size as Determinants of Corporate Growth in the Turkish Manufacturing Firms
CIG07193Firmaların İnovasyon Kapasitesi ile Büyüme Performansı Arasındaki İlişkide Teknoloji Yoğunluğunun Moderatör Etkileri Üzerine Model Önerisi
CIG07194Muğla İli Milas İlçesinde Bitkisel Ürünlerden Yapılan Takılar
CIG07195XIX. Yüzyıl "Tarz-ı Kadim" Şairi Adanalı Ziya ve Hicivleri
CIG07196Öğretmenlerin Öğretmen Standartlarını Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Görüşleri
CIG07197Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Değerlendirilmesi
CIG07198Doğa – Kavram İlişkisi ve Doğayı Gözlemleyerek Yüzey Tasarımlarında Estetiği Oluşturmak
CIG07199Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Demografik Değişkenlerinin Muhasebe Dersine Yönelik Tutumları İle İlişkisinin Araştırılması
CIG07200Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Biçimleri Üzerine Bir Araştırma
CIG07201Yeni Medya Çağında Haberleri Yeniden Düşünmek: Teknoloji İle İçeriğin Kesişmesi ve Yenilikçi Davranışlar
CIG07202The Problem of The Significance of Linguistics in Psychology
CIG07203Küreselleşme Bağlamında Ekonomi Biliminde Eğilimler
CIG07204Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Kişilik Özelliklerinin Kariyer Planlamaları Üzerindeki Etkisi
CIG07205Doğu Akdeniz’de Son Dönemde Ortaya Çıkan Enerji Politiği ve İsrail
CIG072062015 Amerika Ulusal Güvenlik Stratejisi İle Donald Trump’ın Söylemlerindeki Paralellik ve Zıtlıklara Dair Bir Analiz
CIG07207KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine Katılan Katılımcıların KOSGEB Desteklerine Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma
CIG07208Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Gelecek Beklentilerinin Ölçülmesi
CIG07209Gastro Turizm Oluşturmada İnovasyon Çalışmaları
CIG07210Ardışık Teknolojik Değişim Dalgaları ve Endüstri 4.0
CIG07211Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu ve Öneriler
CIG07212Tasarım Odağında Küreselleşmenin Kültürel ve Ticari Boyutu Animeler ve Honda
CIG07213A View From the Point of View of the Relationships Acceptance and Commitment Thearpy Between Subjective Welness and Depression: Mediation Analysis
CIG07214Siyasi Görüş ve Sosyo-Politik Kimlik Algıları Bağlamında Üniversite Öğrencileri Arasında Otoriteryan Kişilik Eğilimi: Pamukkale Üniversitesi Örneği
CIG07215Duygusal Emeğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi
CIG07216The Relationship of Risk Avoidence, Risk Perception and Variety Seeking among Potential Tourists
CIG07217Kişilik Özelliklerinin Kariyer Engel Algısına Etkisi: MYO Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
CIG07218Ergenekon’dan Iğdır’a 5000 Yıllık Türk Gelenek ve İnançları
CIG0721918. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Kadınların Hak Arayışlarına Bazı Örnekler
CIG07220Muhasebe Mesleğinde Etik ve Mali Müşavirleri Etik Dışı Davranmaya Yönelten Sebepler: Nevşehir İlinde Yapılan Bir Araştırma
CIG07221Silifke Yöresine Ait Türkülerdeki Deyim Varlığı
CIG07222Turgut Uyar’ın Şiirlerinde Alışılmamış Bağdaştırma
CIG07223Meşru Müdafaa Hakkı ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Latin Amerika Bölgesindeki Uygulamaları
CIG07224Farklı Olma İhtiyacı ve Düşünme İhtiyacının Genişletilmiş Benlik Üzerindeki Etkisi
CIG07225Tarihöncesi Çağlar ve Günümüz Konut Tasarımlarında Rekreasyonel Kullanım Alanlarının Yeri
CIG07226Rekreasyon Etkinliklerine Katılımda Kültürel Farklılıklar “Malakanlar ve Çerkesler Örneği”
CIG07227Avrupa’da Yükselen Popülist Aşırı Sağ Partilerinin Avrupa ve Dünya Siyasetine Etkileri
CIG07228Bingöl İlinde Faaliyet Gösteren Bir Meşrubat Firmasının Ulaştırma Modelleri ile Yeni Dağıtım Planı Oluşturması
CIG07229Oyun Teorisi Analizi ile Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin GSM Operatörü Seçimleri
CIG07230Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinde Kamu Diplomasisinin Rolü: TRT World Örneği
CIG07231Sosyal Sorumluluğun Turizm Faaliyetlerindeki Rolü Üzerine Bir İnceleme
CIG07232Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Borç ve Enflasyon:Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testleriyle Bir Analiz
CIG07233Evaluation of Spatial and Temporal Effects of Industrialization Using Remote Sensing Technologies: Case of Bağcılar District
CIG07234Film Uyarlamalarında Anlatının Dönüşümü Yetişkinlere Masallar: Pamuk Prenses
CIG07235Adnan Çoker’in Sanatında Minimal Simetrik Kurgusal Formlar ve Espasla Bütünleşen Anıtsal Resim Anlayışı
CIG07236Tedarik Zincirlerinde Kamçı Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Literatür İncelemesi
CIG07237Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Seçimine Etki Eden Kariye Çapaları İle Kariyer Planı İlişkisi
CIG07238Y Kuşağı Tüketicilerinin Sosyal Medyaya Karşı Tutumu ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi
CIG07239Şanlıurfa’daki Sulama Kanallarından Buharlaşmayla Gerçekleşen Su Kaybı
CIG072401980 Sonrası Türk Siyasal Hayatında Küçük Partilerin Konumlanması
CIG07241Yenilikçi Bir Pazarlama Yöntemi Olarak İçerik Pazarlamada Youtube Vloggerları: Kişisel Bakım Ürünleri Üzerine Bir Araştırma
CIG07242Tramvay Sefer Sıklıklarının Kent İçi Trafiğine Etkisi ve Simülasyon Tekniğiyle İncelenmesi: Eskişehir Örneği
CIG07243Bir Boşanma Sebebi: Zina
CIG07244Türk Hukukunda Evlat Edinme
CIG07245Kriz Yönetiminde Sosyal Medya Kullanımı: Türk Hava Yolları Örneği
CIG07246Investigation of the Applicability of the Telpher System for Eskişehir Province
CIG07247Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Sürecinde Yenilenebilir Enerjinin Önemi
CIG07248Türk İmalat Sanayinin Teknolojik Yenilik Yapısının AR-GE ve Patent Verileri Yardımıyla Analizi
CIG07249Önlisans Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Algıları Üzerine Bir Araştırma
CIG07250Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Uygulanan Bilim ve Teknoloji Politikalarının Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme
CIG07251Documentary and Oral History as Story Tellers:The Case Study of Portakalın Uykusu
CIG07252Tedarik Zinciri Yenilikçiliği ve Sağlık Sektöründe Organizasyonel Performans: Konya Hastaneleri Örneği
CIG07253Türkiye ve Arjantin’deki Kaynaştırma Eğitiminin Karşılaştırılması
CIG07254Türkiyeli Göçmenlerin Emek Piyasası İçndeki Hareketliliği: Paris Örneği
CIG07255Karaoke Capitalism vs. Design-driven Innovation Differentiation vs. Common Appreciation
CIG07256Teaching Model of Mechanism for Industrial Design Students: Tangible Movement Mechanisms
CIG07257Kişisel Bulut Depolama Teknolojileri Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli Yöntemiyle Analiz
CIG07258Tourism Education and Innovation
CIG07259Muhasebe Hata ve Hilelerinin Önlenmesinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorumluluğu ve Uşak İlinde Araştırma
CIG07260Innovation in Tourism Enterprises and a Model for Turkish Tourism
CIG07261Public Administration: an Islamic Point of View
CIG07262Sağlık Harcamalarının Toplum Sağlık Düzeyi Göstergelerine Olan Etkisi ve Kaynakların Etkin Kullanımının Değerlendirilmesi
CIG07263Sağlık Turizminin Mevcut Durumu ve Sağlık Turizmi Pazar Fırsatlarının Değerlendirilmesi
CIG07264Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplumun Teknoloji ile İlişkisi
CIG07265Innovation: Towards a Conceptual Clarification
CIG07266Kişilik Özelliklerinin Destinasyon Kişiliği Algısına Etkisi: İzmir İli Örneği
CIG07267İşletmelerin Yenilik ve Rekabet Sınırı: Büyük Veri
CIG07268The Impact of some Macroeconomic Variables on FDI Inflows in hhe Selected Countries During the Period (2000-2014) Panel-Data Model
CIG07269Ülke Markaları: Turizm Logolarının Tipografik Açıdan İncelenmesi
CIG07271Determinants of Capital Structure in a Financial Hierarchy Framework: Evidence from Borsa İstanbul, Turkey
CIG07272Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
CIG07273Hafızaya Yönelik Müşteri Deneyimlerinin Müşteri Sadakatine Etkisinin İncelenmesi; Beyaz Yıldızlı Oteller Örneği
CIG07274XIX. Yüzyıl Kars Yapıları
CIG07275Tersine Lojistik Süreci ve Örnek İşletme İncelemesi
CIG07277MEB İlköğretim Okullarında Okutulan İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersinin Doktrin Temelinde Değerlendirilmesi
CIG07278Opensimulator Oyunlarda Advergaming
CIG07279Mimari Ortamların İnsan Psikolojisine Olan Etkisi
CIG07280Türkiye ‘de İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri Üzerine Bir Değerlendirme
CIG07281İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerde Yetişkin Eğitimlerinin Özelliklerinin Vurgulanması Gerekliliği
CIG07282İbn Sayyad Kısası Üzerine Bir Değerlednirme
CIG07283Observations of Dutch traveller Nicolaas Witsen (1641-1717) on North & East Tartaria and the Seyahatname of Evliya Çelebi (1611-1682)
CIG07284Sel ve Taşkınlar Sadece Bir Doğal Afet mi?: Aksu Çayı Alt Havzası Örneği
CIG07285Tanıtım bütçelerinin turizm talebi üzerindeki etkisinin ekonometrik olarak incelenmesi: Türkiye Örneği
CIG07286Suriye Krizi’nin Türk-Rus İlişkilerine Etkisi
CIG07287Mutluluk-Mizah Tarzları ve Okul Başarısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
CIG07288Diyarbakır ve Bismil Ağızlarında Yer Alan Dualar ve Beddualar
CIG07289Çorum İline Bağlı Köy Adlarının Yer Adları Bilimi Açısından İncelenmesi
CIG07290Bir Kimlik Anlatısı: Taşrada Kadın Olma Hali
CIG07291Mekânda Kadın- Erkek Farklılaşması: Yoksul Sosyal Konutlar Örneği
CIG07292İnovasyon Çerçevesinden Pazarlama İletişimini Okumak: Sektörel Yaklaşımlar ve Fırsatlar
CIG07293Öğrenci Taşımacılığı Yapan Servis Şoförlerinin İş Doyum Düzeylerinin İş-Aile Çatışması Üzerine Etkileri Düzce ili Örneği
CIG07294The Role of Socialization in Formation of Personality
CIG07295Are Critical Thinking Questions Really Critical Thinking Questions in English course books?
CIG07296Politik Karikatürlerde Kadının Temsili : 1950 Seçimleri ve Nesneleştirilen Kadın
CIG07297Yeni Medya Donanımlarının Neo-Klasik İktisat ile İlişkisi Bağlamında Bilgisayar Klavyeleri
CIG07298Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulları Finans Ağırlıklı Ders Alan Öğrencilerin Finansal Okuryazarlık Durumları: Ege Bölgesi Örneği
CIG07299Kafe ve Restoran Çalışanlarının İş Doyum Düzeylerinin İş-Aile Çatışması Üzerine Etkileri Sapanca Örneği
CIG07300Metal Sektörü İşçilerinin Çalışma Hayatına ve Sendikalara Bakış Açısı
CIG07301The Citizens' Right to Know
CIG07302Örgütlerde Güvenlik Kültürünün Oluşumunda İnformel Grupların Etkisinin Önemi
CIG07303Rekreatif Faaliyetlerle Sosyalleşmenin Bireyin Empati Eğilimi Üzerine Etkisi:Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
CIG07304‘Zor Ama İmkansız Değil Metaforu’ Bağlamında Çalışan Öğrencilerin İş- Okul Entegrasyonu Nitel Bir Araştırma: Sakarya İli Örneği
CIG07305İşveren ve Engelliler Perspektifinden “Engelliler, Gerçekten Çalışmak İstiyor Mu? ”Sakarya İlinde Bir Alan Araştırması
CIG07306Kullanıcı Çözümü ile Kullanıcı Müdahalesi Çelişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
CIG07307Kamu İhale Kanunu’nun Yapım Hizmetlerinin Teminindeki Sınırlılıkları
CIG07308Білім беру жүйесінің қазіргі парадигмалары және Қазақстандағы көптілді білім берудің жай-күйі
CIG07309Azerbaycan Vergi Sistemi’nin E-Dönüşüm Süreci ve Vergi Gelirlerine Etkisi
CIG07310Yeşil Otellerde Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve İşletme Performansı
CIG07311Lojistik Köylerin Entegrasyonunda Bilişim Teknolojilerinin Rolü
CIG07312Tipografinin Görsel Bir Eleman Olarak Kullanıldığı Kitaplar Üzerine Bir İnceleme
CIG07313Sosyal Tolerans ve Girişimcilik: Avrasya Ülkeleri Örneği
CIG07314Yeni Medya Dolayımıyla Dönüşen Mahremiyet
CIG07315Студенттердің Креативті Дағдыларын Дамытудағы Жобалау Технологиясының Рөлі (Role of Project Technology in Developing Students Creative Skills )
CIG07316Қазіргі Тележарнаманың Пәнаралық Проблема Ретінде Қарастырылу Мәселесі (Questions of Studying of Modern Tv Commercial as Cross-Disciplinary Problem)
CIG07317Көне Түркі Жазба Дәстүріндегі – Тілдік Тұлға
CIG07318Medya, İletişim ve Toplumsal Cinsiyet: Post Yapısalcı Bir Yaklaşım
CIG07319Önlisans Öğrencilerinin Kariyer Planlamasını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma
CIG07320Uluslararası İlişkilerde Kimlik Tartışmaları:Karşılıklı İmgeler Üzerinden Türkiye-Arnavutluk İlişkileri
CIG07321Yenilikçilik ve Girişimcilik Motivasyonu İlişkisi: Sosyo- Kültürel Bir Perspektif
CIG07322Market Driven Incentive Perspectives for The Case of Turkey: Renewable Energy Policy and Technology Scenarios Until 2030
CIG07323Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Değerlendirme
CIG07324Zeki Demirkubuz Sinemasında Dostoyevski’nin İzleri: Yeraltı Filmi Örneği
CIG07325Avcılıların Düzenleyici ve Dengeleyici Özelliğinin Geliştirilerek Bilinç Düzeyinin Arttırılması
CIG07326Stuart Hall Önderliğinde İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu ve "V" Maskeleri Analizi
CIG07327Türk Siyasi Liderlerinin Resmi Twitter Hesaplarının İncelenmesi: Referandum Süreci ve Manipülasyon
CIG07328Kurumsal Yönetim Sürecinde Kurumsal İtibarın Önemi ve Veri Zarflama Analizi ile Bir Uygulama
CIG07329Değer Akış Haritalama Yöntemi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
CIG07330Reklamda Çocuğun Temsili
CIG07331Halkla İlişkiler Algısı ve Marka İtibarı Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi
CIG07332Yeni Medya’da Aktivizm Hareketleri Üzerine Bir Çalışma: Kırgızistanlı Aktivistler Örneği
CIG07333Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışı
CIG07334Ergenlerin Şiddete Yönelik Tutumlarının Cinsiyet ve Özyeterliklerine Göre İncelenmesi
CIG07335“Namus” Kavramı Üzerinden Örnek Film İncelemesi: Mustang
CIG07336Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Televizyon Programlarında Yeniden Üretimi: “ Gelin Evi” Örneği
CIG07337Antalya İnternet Tarihine Düşülen Bir İz: Antalya’nın İlk İnternet Sitesi Antalya-ws.com*
CIG07338Orta Yaşlıların Yaşlılık Sürecine İlişkin Görüşleri: Burdur İlinde Yaşayan Yaşlılar Üzerine Bir Çalışma
CIG07339Who We are?
CIG07340Türkiye’de 2022 Sayılı Kanun ve Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme
CIG07341Yaşlanma Sürecinde Yaşlıların Sorunları ve Yaşam Kalitesi: Kentsel ve Kırsal Alanda Yaşayan Yaşlıların Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma
CIG07342Problem of Capitalization in Written Speech of Turkish Students Studying Russian Language
CIG07343İran’ın Çin Halk Cumhuriyeti’yle Geliştirdiği İlişkilerin Tarihçesi ve İran’a Sağladığı Faydalar
CIG07344Sosyal İnovasyonun Sosyal Değişim Yaratma Kapasitesi: Turizm Endüstrisi İçin Öneriler
CIG07345К Вопросу Об Интеллектуальном Капитале Банка (About Brain Capital of The Bank)
CIG07346Көп Қырлы Ғалым Тұлғасы (The Edges of Scholar’s Personality (on the works of S.Talzhanov)
CIG07347Сравнительный Анализ Становления И Развития Национальной Валюты Казахстана И Азербайджана
CIG07348К Вопросу О Накопительном Страховании И Его Месте В Системе Долгосрочного Страхования
CIG07349Доходность Банковского Сектора Республики Казахстан На Современном Этапе
CIG07350К Вопросу Об Оценке Эффективности Управления Человеческим Капиталом
CIG07351Тенденции И Перспективы Развития Рынка Ипотечного Кредитования В Рк
CIG07352Влияние Евразийской Интеграции На Финансовую Устойчивость Коммерческих Банков
CIG07353Қазақстан Республикасының Агро Өнеркәсіп Кешенін Дамытудың Перспективалары Туралы Мәселе
CIG07354Басқару консалтинг құралы ретінде көрсеткіштердің теңгерілген жүйесі
CIG07355Қазақстандағы Агроөнеркәсіптік Кешенді Субсидиялауды Ұйымдастырудың Келешектегі Дамуы
CIG07356Адами Капитал Ресурстарының Басқару Тиімділігін Бағалау
CIG07357Методологические подходы к оценке экономической эффективности инвестиций
CIG07358К вопросу об оценке рыночной позиции и бренда ТОО Гостиничный комплекс «Скифы»
CIG07359Специфика продвижения страховых продуктов
CIG07360Сравнительный анализ становления и развития национальной валюты Казахстана и Азербайджана
CIG07361Мағжанның поэтикалық әлемі (Тhe Poetic World of Magzhan)